www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
<-- QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี


QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -->
หน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เอกสาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หนังสือคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ติดต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อที่

คำถาม

คำตอบ
50
ตอบข้อหารือการออกหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอบต.ตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
49
ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมของเทศบาลนครหาดใหญ่
48
ตอบข้อหารือการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา
47
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนประชาชน สามารถดำเนินการได้หรือไม่
46
ตอบข้อหารือกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตขอหารือการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมใดให้กับชมรม อสม. การอบรมพัฒนาศักยภาพ และการคัดครองสุขภาพตามกลุ่มวัยสามารถดำเนินการได้ทุกสิทธิหรือไม่
45
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 6 ระยอง กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุ สามเณร
44
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีปลัดไม่ลงนามในใบเบิกเงินและเอกสารต่างที่เกียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
43
ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ตามประกาศฯ ข้อ 7(1)
42
ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
41
ตอบข้อหารือกรณีการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
40
ตอบข้อหารือแนวทางการชดใช้คืนเงินในการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัอุทัยธานี
39
ตอบข้อหารือกรณีแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
38
ตอบข้อหารือกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปีของกองทุนฯ เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
37
ตอบข้อหารือกรณีโรงพยาบาลชลประทาน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้รับบริการสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
36
ตอบข้อหารือการใช้เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้่นที่
35
ตอบข้อหารือกรณีการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
34
ตอบข้อหารือการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นอกเวลาราชการ
33
ตอบข้อหารือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
32
ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อจัดหาตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านของกองทุนฯ เทศบาลตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กรณีการเบิกจ่ายเงินในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว" (Family Care Team) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
30
ตอบข้อหารือ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่ลูกจ้างกองทุนฯ ได้หรือไม่
29
ตอบข้อหารือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ ในการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
28
ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
27
ตอบข้อหารือกรณีกองทุนเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี หารือเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
26
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีเทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขอหารือความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และปลัดไม่ยอมลงนาม ไม่มอบอำนาจในการลงนามในใบเบิกเงินจากกองทุนฯ จะมีแนวทางปฏบัติอย่างไร
25
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท.ตามการตีความตามหนังสือกระทรวงการคลัง
24
ตอบข้อหารือสาธารณสุขจังหวัดเลย กรณีโรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย หารือแนวทางปฏิบัติในการเงินกองทุนฯ จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
23
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการใช้เงินกองทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
22
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
21
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนฯ แล้วไม่ดำเนินงานตามโครงการและไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
20
ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีการจ้างลูกจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
19
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
18
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ขออนุมัติจากกองทุนฯ
17
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.บ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและการรายงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
16
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เรื่อง การใช้เงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557
15
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๗(๓) ของประกาศฯ
14
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กรณีการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
13
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานทางธุรการและเอกสารกองทุน
12
ตอบข้อหารือการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองขาว
11
ตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ขอหารือกรณีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และการจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานจ้างของกองทุนฯ
10
ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
9
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีการลงนามในแบบฟอร์มใบเบิกเงินและกรณีกองคลังไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน สปสช. รวมถึงใบเบิกเงินและเอกสารต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
8
ตอบข้อหารือนายอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กรณีการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในส่วนการคัดเลือกกรรมการที่มาจากผุ้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรณี อบต.
7
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก ขอหารือแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
6
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ หารือประเด็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
5
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขอหารือตามประกาศฯ ข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 4.6
4
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 10 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอหารือปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแนวทางการเบิกงบประมาณกองทุนฯ โดยมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ในห้วงเวลาปีงบประมาณ 2556-2557
3
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขอหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ภายหลังจากคณะกรรมการพัฒนาและติดตามเยี่ยมกองทุนฯ หรือทีมพัฒนากองทุนสุขภาพตำบล (ครู ข.) ติดตามเยี่ยมพัฒนากองทุนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอหารือเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
1
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ขอหารือประเด็นความชัดเจนในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในความดูแลของชุมชนชำรุดจะใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้งบซ่อมบำรุงหมวดบริหารกองทุนฯ หรือควรใช้หลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 ที่ให้วัสดุที่มีลักษณะครุภัณฑ์อยู่ในความดูแลของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน