www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
<-- QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี


QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -->
หน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เอกสาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หนังสือคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ติดต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อที่

คำถาม

คำตอบ
100
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
99
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งดการสมทบปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปีที่ผ่านมาสมทบเกินกว่าร้อยละ 60
98
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 ราชบุรี กรณีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ของดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
97
ตอบข้อหารือเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอหารือเกียวกับการจัดบริการ LTC โดยศูนย์ของเทศบาลและสามารถจัดหาอุปกรณ์/วัสดุได้หรือไม่
96
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการจ่ายค่าพาหนะให้กับอาสาสมัครผู้เหลือดูแลคนพิการโดยชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
95
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณี อบต.พานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร หารือประเด็นศูนย์การศึกษานอกระบบฯ เป็นหน่วยงานอื่นหรือไม่ สามารถขอรับการสนับโครงการ 3 วัยพึ่งพาซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคได้หรือไม่
94
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กรณีการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศิลามาบรรจุเข้าในแผนงบประมาณและแผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร
93
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver)
92
ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กรณีการถัวเฉลี่ยระหว่างรายการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประกาศฯ ข้อ 7(4)
91
ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกรณีการสนับสนุนโครงการให้กับ รพ.สต.ตามประกาศฯ ข้อ 7(1)
90
ตอบข้อหารือเทศบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีการสนับสนุนโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
89
ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หารือกรณีอัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
88
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองจิก จะจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
87
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 สงขลา กรณีเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
86
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรามจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยได้หรือไม่
85
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็นรางวัลในโครงการได้หรือไม่
84
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกรรมการในคณะกรรมการกองทุนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำสั่ง คสช. จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้หรือไม่
83
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามข้อ 7(4) ของประกาศฯ
82
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี หารือการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 8 วรรคสอง หมายถึงพื้นที่ตามเขตการปกครองของกระทรวงหมาดไทยหรือเขตการให้บริการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ
81
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กรณี สสจ.เพชรบูรณ์ หารือแนวปฏิบัตตามประกาศฯ เกี่ยวับการเปิดบัญชีของศูนย์เด็กเล็ก กรณีการสนับสนุนหน่วยงานอื่น และกรณีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต.
80
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนอบต.บ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีงบประมาณเหลือจ่ายเกิน 2 ปี
79
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง หารือประเด็นเข้าร่วมดำเนินงาน LTC สามารถนำงบ LTC มาคำนวณรวมเป็นรายรับของกองทุนตาม 7(4) ของประกาศได้หรือไม่
78
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ
77
ตอบข้อหารือการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (การใช้งบกองทุนตำบลและ LTC จัดซื้อแพมเพิส)
76
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 กรณีการเปิดบัญชีใหม่โดยโรงพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
75
ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
74
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในการสนับสนุนงบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กรณีที่พื้นที่ไม่มีศูนย์
73
ตอบข้อหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
72
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
71
ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี กรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัวตามประกาศฯ 7(1)
70
ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทธปราการ กรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการตั้งให้ข้อสังเกตเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อเสื้อ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
69
ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีกล่มองค์กรประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
68
ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทธปราการ กรณีชมรม อสม.ดำเนินการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดยจ้างเหมาโรงพยาบาลได้หรือไม่
67
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 จะสามารถสนับสนุนบุคคลนอกพื้นที่ได้หรือไม่
66
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีการจัดทำโครงการตรวจประเมิน คัดกรอง และแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กัับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
65
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
64
ตอบข้อหารือกรณีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
63
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีหน่วยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
62
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
61
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
60
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเต้นแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพประชาชนฯ จำนวน 4 โครงการของเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
59
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการเบิกจ่ายเงินจัดซื้อเสื้อโปโลขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
58
ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยกรณีการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศฯ ข้อ 7(2)
57
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 กรณีเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะสามารถซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศฯ ข้อ 7(3) ได้หรือไม่
56
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประสงค์ขอเข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
55
ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลตำบลปะลุรู จังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. กับค่าตอบแทน CG ในคราวเดียวกัน
54
ตอบข้อหารือกรณีชมรมผู้สูงอายุขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตา
53
ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณโครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุ สำหรับเป็นค่าตรวจทางการแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตาสามารถเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของ สปสช. ได้หรือไม่
52
ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
51
หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง