1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รมว.สาธารณสุข l คลิกที่นี่
 2. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย เลขาธิการ สปสช.  l คลิกที่นี่
 3. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l คลิกที่นี่
 4. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 5. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย นายชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 6. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ l PDF, WORD

www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 • ผู้รับผิดชอบงาน : นางสร้อยทอง ย้อยดี โทร.036-213-205 โทรสาร 036-213-263 มือถือ 084-751-2745
 • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 1. สปสช.เขต ๔ สระบุรี แจ้งจำนวนประชากร และวงเงินจัดสรรสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (8 ก.ค.2563) : คลิกที่นี
 2. แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ในระยะ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (8 ก.ค.2563) : คลิกที่นี่
 3. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 (8 ก.ค.2563) : คลิกที่นี่
 4. แจ้งแนวทางขั้นตอนและวิธีปฎิบัติการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณี "เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ข้อ 10 (5) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้้นที่ พ.ศ.2561 (8 ก.ค.2563) : คลิกที่นี่
ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี สำหรับ 8 จังหวัดภาคกลาง ปีงบประมาณ 2564
QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี
กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 5                กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 6
(หมายเหตุ :  เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น)
ระบบไลน์ (Line) : กรณีที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
Line กองทุนสปสช.เขต 4  ให้สมัครเข้าร่วม โดย สแกน QR Code  (เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทุกคน จำเป็นต้องเป็นสมาชิกในกลุ่ม)
(อัพเดต 28 ก.ค. 2563)
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่]
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่]
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่]
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่]
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่]
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่]
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่]
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่]
โครงการตัวอย่าง COVID-19
โครงการตัวอย่าง PM 2.5
Update 28 ก.พ. 2563
(อัพเดต 8 ก.ค.2563)
(อัพเดต 8 ก.ค.2563)
(อัพเดต 21 ก.ค.2563)
(อัพเดต 11 ก.ค.2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 1. หนังสือแจ้งเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2563 (อัพเดต 15 ก.ค. 2563) : คลิกที่นี่
 2. หนังสือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 (อัพเดต 15 ก.ค. 2563) : คลิกที่นี่
 3. สปสช.เขต 4 สระบุรี แจ้งจำนวนประชากร และวงเงินจัดสรรสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัพเดต 8 ก.ค. 2563) : คลิกที่นี่
    กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ขอเรียนแจ้งส่งเอกสารที่จำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบการพิจารณา  วินิจฉัย และดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
 1. กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย
 2. สปสช. เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายตามข้อ 10 (5) แนวทางและวิธีปฏิบัติสนับสนุนส่งเสริม
 3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แจ้งการสนับสนุนภาคประชาชน ตามข้อ 10 (2)
 4. กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายของ อปท.ในการป้องกันโรคติดต่อ
 5. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แจ้งกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 6. สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓)
 7. สปสช. เรื่อง ๑. หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการฯ (ฉบับที่ ๓)
          เรื่อง ๒. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ของกรมอนามัย
    8.   สปสช. เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ปี ๒๕๖๓ (รอบเพิ่มเติม)
   9.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓)

กรณีดำเนินงาน/ป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า 2019)
 • คุณประพจน์ บุญมี โทร. 084-439-0145 วิทยากรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ระดับเขต จาก สปสช.เขต 4 สระบุรี
(อัพเดต 28 ก.ค. 2563)
สถานการณ์การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อัพเดต 7 สิงหาคม 2563)
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สิงห์บุรี
นนทบุรี
นครนายก
อ่างทอง
ปทุมธานี
ลพบุรี
ดูรายจังหวัด โปรดคลิกที่ : จำนวนกองทุน