เปิดรับสมัครกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใหม่ ประจำปี 2556
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 เปิดเปิดรับสมัครกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครใหม่ ดังต่อไปนี้
1.หนังสือแจ้งการรับสมัครกองทุนฯ ปี 2556
2.ใบสมัครกองทุน ฯ ปี 2556
3.พื้นที่สมัครร่วมจัดตั้งกองทุนฯ ปี 2556  จำนวน 3 แห่ง
4.พื้นที่ยังไม่สมัครจัดตั้งกองทุนฯ ปี 2556 จำนวน 3 แห่ง
5.รายละเอียดกองทุนฯ
6.คู่มือปฏิบัติงานกองทุนฯ
7.กรอบการใช้เงินกองทุนฯ

เอกสารประกอบการบริหารจัดการกองทุนฯ ประเภทต่างๆ
1. หนังสือติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ (คลิกที่นี่)
2. หนังสือแจ้งการโอนเงินกองทุนฯปี 2555 (คลิกที่นี่)
 1. หนังสือ แจ้งการโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2554 [download]
 2. หนังสือ สปสช."ซักซ้อมความเข้าใจ ปี 2554" การบริหารจัดกองทุนฯ [download] (16 พ.ย. 53)
 3. หนังสือ "แจ้งสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย" (14 มิ.ย.54) [download]
 4. หนังสือ "แจ้งสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย" (14 มิ.ย.54) [download]
 5. การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (16 ธ.ค.52) [download]
 6. กองทุนเดิม (ร่วมโครงการปี 2549-2554) [download]
 7. กรอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ [download](16 พ.ย. 53)
 • ตัวอย่างเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้แก่
 1. ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Word/PDF]
 2. ตัวอยางแบบโครงการ [PDF]
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในงานอบรมการใช้งานโปรแกรมรายงาน อปท. 28-31 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณประพจน์ บุญมี หัวหน้างานกองทุนฯ สปสช.เขต 4 สระบุรี คลิกที่นี่
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [PowerPoint]
 • แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [PDF]
ภาพงานนวัตกรรมกองทุน ฯ ครั้งที่ ๒
 • สไลด์ของศ.ประเวศ วะสี ,อบต.ลำสนธิ,อบต.ฝายแก้ว และอบต.บ้านปัวชัย รวมไฟล์ขนาด 150 mb.
ดาวน์โหลดฟรี เวอร์ชั่น PDF 15 mb.
 • ร้าน"ณ สปสช." เปิดให้ผู้สนใจของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อยืด ร่มกัน UV แก้วกาแฟสกรีน และไดอารี่ คลิกที่นี่