www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
ประกาศ และระเบียบ
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน ปี 2559 [คลิกที่นี่]
 • ประกาศกองทุนฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557 (ราชกิจจา) [คลิกที่นี่]
 • ประกาศกองทุนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (ราชกิจจา) [คลิกที่นี่]
 • ประกาศอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ราชกิจจา) [คลิกที่นี่]
 • ประกาศ และ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ พ.ศ. 2557 [คลิกที่นี่]
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี 2547 [คลิกที่นี่]
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ปี 2560 [คลิกที่นี่]
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. ปี 2560 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 1 หนังสือแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557  [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 2 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 3 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการสาธารณสุขของกองทุนฯ ปี 2557 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 4 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2559 ฉบับที่ 2 [คลิกที่นี่]
 • เอกสารลำดับที่ 5 คำสั่ง สปสช.เขต 4 สระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ เขต 4 สระบุรี [คลิกที่นี่]

เอกสารทั่วไป