โปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
คำแนะนำโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
เรื่องด่วน
  1. ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 / อัพเดต 27 ต.ค.57 [pdf]

  1. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 / อัพเดต 27 ต.ค.57 [pdf]www.localfund.in.th & www.localfund.org จัดตั้งโดย สปสช.เขต ๔ สระบุรี จัดทำโดย www.roarorganizer.com
คู่มือ_เล่ม1_การบริหารงบบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายรายหัว
คู่มือ_เล่ม2_การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
คู่มือ_เล่ม3_การบริหารงบประมาณผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
คู่มือ_เล่ม4_การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง
คู่มือ_เล่ม1_การบริหารงบบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายรายหัว
คู่มือ_เล่ม2_การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
คู่มือ_เล่ม3_การบริหารงบประมาณผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
คู่มือ_เล่ม4_การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง

ประชากร & งบประมาณ